برداشت گل محمدی از اراضی شهرستان بهار آغاز شد

به گزارش ایوا برداشت گل محمدی از اراضی شهرستان بهار آغاز شد. در ۲۷هکتار از اراضی شهرستان بهار با هدف تغییر الگوی کشت و استفاده از محصولات کم آب بر گل محمدی کاشته شده است. در کنار مزرعه صنایع تبدیلی نیز ایجاد شد. و در مجموع برای ۵۰۰نفر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.پیش بینی می شود امسال در هر هکتار ۳تن محصول برداشت شود.

انتهای پیام/