شعبه بهار پیشتاز درتکریم ارباب رجوع
شعبه بهار شعبه تیپ سه وبیش از ۴۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان بهار را تحت پوشش دارد وبا اپن سازی کلیه قسمت های شعبه واستقرار واحدهایی که بیشترین ارتباط را با مراجعین وبیمه شدگان دارند درطبقه همکف ساختمان شعبه رضایت بیمه شدگان را جلب کرده است

به گزارش ایوا به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان  محمد رضا هاشمی فرید رئیس شعبه بهار می گوید شعبه بهار شعبه تیپ سه واز مرکز استان قریب به ۱۵ کیلومتر فاصله دارد وبیش از ۴۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان را تحت پوشش بیمه ای قرار داده است که ازاین تعداد بیش از ۱۵۰۰۰ نفر بیمه شده اصلی و ۳۰۰۰۰نفر بیمه شده تبعی هستند ایشان هم چنین مستمری بگیران این شهرستان را با احتساب بازنشسته ، ازکار افتاده، وبازمانده بالغ بر ۵۳۰۰ نفر برشمرد وافزود ۶۵ نفر از شعبه بهار نیز مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایند هاشمی فرید کارگاه ههای تحت پوشش این شعبه را نیز ۲۲۱۰ کارگاه فعال ونیمه فعال برشمرد وگفت وضعیت وصولی درآمد واجرائیات شعبه درحد بسیار مطلوبی است و گفت برای به حد نصاب رساندن نرم های درآمد حق بیمهواجرائیات تمام تلاش شعبه را معطوف به این مهم خواهد کرد ایشان با توجه به اینکه تکریم ارباب رجوع وبیمهشدگان را ازاولویت های خود می دانست

افزود برای اینکه بیمه شدگان ومراجعین به شعبه دررفاه باشند کلیه واحدهایی که مستقیما با ارباب رجوع درارتباط هستند در واحد طبقه اول شعبه استقرار داده ایم تا بیمه شدگان عزیز شعبه برای دریافت تعهدات وخدمات سازمان  محتمل زحمت زیادی نشوند وکلیه امور مربوطه دریک طبقه به انجام برسد ایشان هم چنین افزود شعبه اقماری شهر صالح آباد نیز برای تکریم بیمه شدگان آن شهر دایر هست تابیمه شدگان شهر صالح آباد به شعبه بهار مراجعه ننمایند ایشان هم چنین افزود درسال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ سه درصد افزایش  جمعیت تحت پوشش داشتیم که عمدتاً مربوط به بیمه شدگان اجباری واختیاری بوده است

انتهای پیام