بشیر فضائلی شاعر خوش قریحه بهاری

بشیر فضائلی شاعر خوش قریحه بهاری

شاعر خوش قریحه "بشیر فضائلی" ، متخلص به "واله" به سال 1331 شمسی در شهر ادب پرور بهار(باهار) و در دامان خانواده ای اهل ذوق و ادب و علم و هنر، چشم به جهان گشود.
قلمرو علی شکر بیگ (باهارلی)

قلمرو علی شکر بیگ (باهارلی)

بزرگترین و نامدارترین سردار ایل بهارلو در دوره قراقویونلو یقینا امیر علی شکر بیگ باهارلوست (متولد بهار امروزی) نام وی ، اجداد و فرزندانش همیشه در صدر اویماق ایل بهارلو آمده است. توجه به موقعیت ویژه و اهمیت خاصّ ایل بهارلو در نزد قراقویونلوها و موقعیت این سردار در آن ایل ، به خوبی می تواند مبین اهمیت و اعتبار او باشد.
یوسف عبدی نژاد

یوسف عبدی نژاد

یوسف عبدی نژاد نقاش بهاری است که نگارگری (نقاشی ایرانی) را از سال ۱۳۷۴ شروع کرد.
مولانا شیخ‌رضا بهاری (باهارلی) چهره‌ درخشان ادبی بهار

مولانا شیخ‌رضا بهاری (باهارلی) چهره‌ درخشان ادبی بهار

رضا بهاری یا مولانا شیخ‌رضا بهاری از مفاخر فرهنگی و چهره‌های درخشان ادبی و شاعران نامدار و درعین حال بی‌نام و نشان خطه بهار است که کمتر چهره‌ای چون او در آسمان شعر و ادب این سرزمین درخشیده و به نور افشانی پرداخته و به همان اندازه مهجور و بی‌نام و نشان باقی‌مانده است.