آیین ها و مراسم شب چله در بهار

آیین ها و مراسم شب چله در بهار

آخرین روز فصل پائیز و 20 دِسامبر (بیویک چئله) است. که از این بلندترین شب سال کم کم به سمت روزهای بلندتر می رویم و کم کم تاریکی شب کوتاه‌تر می شود و روشنایی و نور خورشید بیشتر و تابان تر می شود. به همین دلیل آنها روز و روشنایی را بیشتر دوست داشتند. چون

پیام سال 1400 میراث فرهنگی و تاریخی بهار