ضرورت به جریان افتادن پرونده پروژه جزیره شادی بهار

ضرورت به جریان افتادن پرونده پروژه جزیره شادی بهار

فرماندار شهرستان بهار با تأکید بر ضرورت به جریان افتادن پرونده پروژه جزیره شادی گفت: بیش از یک دهه از مسکوت ماندن پروژه جزیره شادی می گذرد و با این رکود، فرصت ها از دست می رود که در این رابطه از دستگاه قضایی و استاندار تقاضامندیم به منظور به جریان انداختن این پرونده اهتمام ورزند تا بتوانیم از فرصت ایجاد شده، برای فراهم کردن رفاه و آسایش مردم استفاده کنیم.