یوسف عبدی نژاد

یوسف عبدی نژاد

یوسف عبدی نژاد نقاش بهاری است که نگارگری (نقاشی ایرانی) را از سال ۱۳۷۴ شروع کرد.